Ruh Sağlığı Platformu Ortak Açıklaması

23 Şubat 2007 / cetad.org.tr

Kamuoyunun dikkatine,

23 tıp ve ruh sağlığı meslek kuruluşu, hasta ve hasta yakınları derneği ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla çalışmalarını Eylül 2006’dan bu yana sürdüren Ruh Sağlığı Platformunun ana gündeminde ülkemizde ruh sağlığı tedavi kurumlarındaki sorunlar ve ruhsal hastalıkların tedavisinde uygun standartlara ulaşılamamış olması bulunmaktadır. 

Ruh sağlığı tedavi kurumlarının koşulları toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmesi gereken bir konudur. Bu kurumlarda tedavi edilen hastaların bir kısmı bir süre için dışarıdan yalıtılarak tedavi edilir. Bu zorunlu uygulama kapalı tedavi ortamlarının dış gözlerin denetiminden de uzak tutabilir. Ruhsal tedavi için yatırılmış hastaların şiddete maruz kalması hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Madde bağımlısı olanların tedavisi ise özel ortamları, tedbirleri ve özel olarak eğitilmiş personeli gerektirmektedir. Ruh Sağlığı Platformunun kuruluşundan itibaren vurguladığı en önemli konu Türkiye’de bu zorunlu tedavi ortamlarıyla ilgili uygulamaların yasal alt yapısını düzenleyen bir Ruh Sağlığı Yasası’nın olmayışıdır. 

Hastaların hak ihlalini ortaya serme amacı güden TV programındaki çekimlerde hastanın kimliğinin gizli kalması hakkının ihlal edilmiş olduğuna da dikkat çekmek istiyoruz. Bu programda hem hastalar “deşifre” edilmiş, hem de süren bir ihlalin varlığı bilindiği halde yasal yollarla durum gerekli mercilere intikal ettirilmeyip TV programına malzeme toplanmaya devam edilmiştir. Ayrıca, yayın için iki ay gibi uzun bir zamanın beklenmesi şeklindeki tutumun etik yönden değerlendirmesinin de yapılması gerektiği kanısındayız. 

Öte yandan haberlerden öğrenildiğine göre açılan adli soruşturmalar nedeniyle programın müdahaleli bir yansıtma olma olasılığından söz edilmektedir. Bu doğru ise ruh sağlığı alanının kötüye kullanılmasının, her türlü toplumsal sınırı aşan bir boyuta ulaştığını üzüntüyle görüyoruz. 

Ruh Sağlığına ayrılan payın hem sağlık hizmetleri içinde gereken düzeyde olmaması, bu nedenle ruh sağlığı yardımcı personelinin hem eğitim hem de sayıca yeterliliği konusundaki eksikler hem ruh sağlığı çalışanlarını (psikiyatri uzmanı ve asistanı, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, yardımcı personel), hem de hastaları, hasta yakınlarını ve tüm kamuoyunu olumsuz etkilemektedir.

  • Ruh sağlığı yasasının bir an önce çıkarılmasını
  • Ruh sağlığı hizmetlerine ilişkin reformun zaman kaybedilmeden uygulamaya koyulmasını
  • Ruh sağlığı alanında çalışan elemanların eğitimine önem verilmesini
  • Medya kuruluşlarının yayınları sırasında hasta hakları konusunda duyarlı olmalarını talep ediyoruz.

Kamuoyunu ruh sağlığı reformu ve çabalarına destek vermeye çağırıyoruz.

Ruh Sağlığı Platformu Yürütme Kurulu
 

  RUH SAĞLIĞI PLATFORMU
TÜRKİYE
Kuruluş: 2006


Platform Üyesi Sivil Toplum Kuruluşları:

Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Konya – Karaman Tabip Odası, Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Şizofreni Dostları Derneği, İstanbul Dünya Şizofreni Derneği, İst. Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği, İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği Dünya Şizofreni Derneği, Manisa Şizofreni Derneği, Konya Şizofreni Gönüllüleri Derneği, Konya Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

Yazışma Adresi:
Op. Raif Bey Sok. Moralı Ap. 31/2
Şişli – İstanbul

Telefon: 212 219 97 77
Faks: 212 343 00 95