Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Etik İlkeler
 • CETAD Etik Kurallar
 • CETAD Etik Kurallar

  CETAD ETİK KURALLARI

  CETAD üyeleri, cinsel eğitim, cinsel danışmanlık ve cinsel sorunların tedavisi alanında çalışan, farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşmaktadır. Bu nedenle, CETAD üyeleri cinsel eğitim veya cinsel tedavi hizmetinde yalnız CETAD etik kurallarına değil, aynı zamanda bağlı oldukları temel disiplinlerin etik kurallarına da uymakla yükümlüdürler.

  Profesyonel etik, profesyonel uygulamalar için yol gösterici olan ve istenen standartlardır. CETAD, üyelerinin mesleki uygulamaları için standartlar önererek, üyenin/terapistin ve danışanın/hastanın haklarını korumayı amaçlamaktadır. Etik kurallar, cinsel eğitim, danışmanlık, cinsel terapi, süpervizyon ve araştırma koşulları için geçerlidir. CETAD, üyelerinden hem bağlı olunan meslek grubunun etik kurallarına, hem de CETAD ilkelerine uymalarını bekler.

  GENEL İLKELER

  1. CETAD üyesi, cinsellik alanındaki bütün profesyonel çalışmalarında, CETAD Etik kurallarına ve tüm genel profesyonel etik kurallara daima uymalıdır.
  2. CETAD üyesi, cinsellik alanında çalışırken, hem CETAD´ın yeterlilik standartlarına hem de ilişkide bulunduğu diğer kurumların mesleki standartlarına uygun olarak hizmet vermelidir.
  3. CETAD üyesi, insanlık dışı veya ayırımcı (ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, ulus, etnik kimlik, bedensel ve/veya zihinsel engellik) hiçbir mesleki uygulamada yer almamalıdır.
  4. CETAD üyesi, cinsel tedavi girişiminin etik sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. 
  5. CETAD üyesi, cinsel terapi uygulamaları için CETAD´ın yeterlilik standartlarını kabul eder.

  ETİK KURALLAR

  1. Cinsel terapistin nitelikleri:
   1. CETAD üyesi cinsel terapist , cinsel eğitim, danışmanlık, cinsel terapi, süpervizyon için CETAD´ın standartlarına ve konuyla ilgili yasalara uygun eğitim almalıdır.
   2. CETAD üyesi cinsel terapist, cinsel işlevlerin yapısını ve cinsel sorunları açıklayan çeşitli kuramları bilmelidir.
   3. CETAD üyesi cinsel terapist, toplumda yaygın olan ve danışanı/hastayı etkileyebilecek cinsel inanış ve tutumların çeşitliliğini, kişilerin değer yargılarının farklılığını kavramalıdır. Kültürel farklılıklara saygı ile yaklaşabilmelidir.
   4. CETAD üyesi cinsel terapist, uygulanacak tedavi yönteminin seçiminden sorumludur. Ancak danışanı/hastayı olası tüm tedavi çeşit ve olanakları konusunda aydınlatmak da terapistin görevidir.
   5. CETAD üyesi cinsel terapist, kendi ehliyetinin ve yeterliliğinin sınırlarını bilmeli ve bunu danışana/hastaya da zamanında bildirmelidir. Eğer kendi ehliyeti danışanın/hastanın yararını sağlamıyorsa, danışana/hastaya başka terapistler önerebilmelidir.
   6. CETAD üyesi cinsel terapist, danışanın/hastanın kendi ehliyetini yanlış anlamasına yol açmamalı, eğitim, deneyim, yetenek ve becerisini, terapi sürecinin başında açıklamalıdır.
   7. CETAD üyesi cinsel terapist, mesleki uygulamalarında, niteliksiz veya ehliyetsiz kişilerle ve etik kurallara uymadığını bildiği kişilerle birlikte veya yardımlaşarak çalışmamalıdır.
   8. CETAD üyesi cinsel terapist, bilerek yanlış kayıt tutmamalı ve gerçek dışı rapor düzenlememelidir.
   9. CETAD üyesi cinsel terapist, danışana/hastaya zarar verebilecek duygusal veya fiziksel sorunları olduğunda, danışanı zamanında uygun birine göndermek zorundadır.
  2. Moral, etik ve yasal standartlar
   1. CETAD üyesi cinsel terapist, deneyim ve eğitiminden bağımsız olarak, kişisel gereksinimlerinin terapi ilişkisindeki eylem ve kararlarını etkileyebileceğini, bu nedenle uygun bir supervizörü olması gerektiğini bilmelidir.
   2. CETAD üyesi cinsel terapist, danışanı/hastası ile terapi ilişkisi dışında hiç bir ilişkiye (sosyal, ticari, duygusal, cinsel vb.) girmemelidir.
   3. CETAD üyesi cinsel terapist, danışanın/hastanın yasal ve sosyal haklarına zarar verebilecek eylemlerden her zaman kaçınmalıdır.
   4. CETAD üyesi cinsel terapist, mesleki uygulamaları hakkındaki şikayet ve soruşturmaları 1 ay içinde CETAD Yönetim/Onur Kuruluna bildirmelidir.
  3. Danışanın/Hastanın Yararı
   1. CETAD üyesi cinsel terapist, danışan/hasta ile profesyonel ilişkisinin başında; söz konusu cinsel sorunun yapısı, uygulanması planlanan tedavinin özellikleri ve kuralları, bu sorun için terapinin değişim etkinliği konularında danışana/hastaya bilgi vermelidir.
   2. CETAD üyesi cinsel terapist, danışan/hasta ile girdiği eğitim, danışma,  terapi ilişkisi sırasında, danışana/hastaya ait edindiği tüm bilgileri gizli tutmalı, hatta danışan/hasta ile mesleki ilişkisini de saklı tutmalıdır.
   3. CETAD üyesi cinsel terapist, danışandan/hastadan edindiği bilgiyi ancak şu koşullarla açıklayabilir;
    1. Danışanın/hastanın ya da bir başkasının hayatına ya da güvenliğine ilişkin açık bir tehlike varsa,
    2. Yasal bir zorunluluk varsa.
   4. CETAD üyesi cinsel terapist, danışanın/hastanın özel bilgilerini eğitim, araştırma, yayın için kullanmak isterse, danışanın/hastanın onayını almalıdır.
   5. CETAD üyesi cinsel terapist, danışanın/hastanın gizli bilgilerini süpervizör ya da konsültan gibi profesyonel kişilerle de sınırlı bir şekilde paylaşmalıdır. Her koşulda hastanın kimliğini saklı tutmakla yükümlüdür. Bu kişilerin süpervizyon ya da konsültasyon sürecinde edindikleri bilgilerin gizliliğine uyması da üyenin sorumluluğundadır.
   6. CETAD üyesi cinsel terapist, profesyonel uygulamaları ile ilgili kayıt tutacaktır. Bu kayıtların saklanması güvenilir olmalıdır. Kayıt saklama süreleri yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
   7. CETAD üyesi cinsel terapist, mesleki uygulamalarını engelleyecek bir sağlık sorunu olması durumunda, kayıtlarının güvenliğini sağlamalıdır. Hatta olası bir vefat durumunda yapılacaklarla ilgili gerekli düzenlemeleri de yapmalıdır.
   8. CETAD üyesi cinsel terapist, çift ya da aile gibi gruplara hizmet veriyorsa, grup içinde de her üyenin gizlilik hakkını korumalıdır.
   9. CETAD üyesi cinsel terapist, çocuk ya da ergen danışanın/hastanın gizlilik hakkını ebeveynin bilme hakkı ile uygun biçimde dengelemelidir.
   10. Danışan/hasta, başka bir profesyonelden aldığı terapötik müdahale hakkında bilgi istiyorsa, CETAD üyesi, danışanın/hastanın yararına olabilecek bilgileri vermelidir.
   11. CETAD üyesi cinsel terapist, danışanın/hastanın yararı için gerekli olduğunda, tedavi planı ile ilgili konsültasyon, süpervizyon almalıdır.
   12. CETAD üyesi cinsel terapist, danışan/hasta ile ve onunla yakın duygusal bağı olan kişilerle veya birinci dereceden yakınlarıyla, bilerek hiçbir ilişkiye girmemelidir.
   13. CETAD üyesi cinsel terapist, danışan/hasta ile terapi sürecinde ya da sonrasında, hiçbir koşulda hiçbir cinsel eylemde kesinlikle bulunmamalıdır. Sözel, sözel olmayan, fiziksel ya da duygusal, cinsellik içeren eylemler kesinlikle olmamalıdır.
   14. Danışan/hasta uygulanan tedaviden yarar görmüyorsa, terapist, verdiği profesyonel hizmeti sonlandırmalı ve danışana başka profesyonel yardım kaynaklarını sunmalıdır.
  4.  Eğitim alanların yararı
   1. CETAD üyesi eğitici terapist, kendisinden eğitim alanların ve çalışanların haklarına ve onurlarına saygı göstermek, onlara eğitim şansı, akademik özgürlük ve sorumluluk vermek zorundadır.
   2. CETAD üyesi eğitici terapist, eğitim veya süpervizyon sorumluluğunu aldığı öğrenci ile profesyonel ilişkisinin başında, kendi profesyonel nitelik ve ehliyeti, konuları, sorumluluğu, görevleri ve öğrencinin ne ödeyeceği gibi konuları açıkça belirtmelidir.
   3. CETAD üyesi eğitici terapist, eğitimde her zaman yüksek standartları sürdürmek ve güncel bilgi kullanmak zorundadır.
   4. CETAD üyesi eğitici terapist, eğitim ve süpervizyon sürecinin sistematik ve anlamlı kayıtlarını tutmalıdır.
   5. CETAD üyesi eğitici terapist, eğitilenin bireysel ve profesyonel bilgilerini kesinlikle gizli tutmak zorundadır.
   6. CETAD üyesi eğitici terapist, öğrencisinden araştırma projeleri için denek olmasını hiçbir zaman istememelidir.
   7. CETAD üyesi eğitici terapist, cinsel tedavi eğitimi verdiği öğrencileri ile , herhangi bir tedavi ilişkisine girmemelidir.
   8. CETAD üyesi eğitici terapist, öğrencisi ile ,eğitim ilişkisi boyunca, hiçbir duygusal ya da cinsel ilişki kurmamalıdır.
  5. Araştırma olgularının çıkarı
   1. CETAD üyesinin yapacağı tüm araştırmalar yasal ve etik olmalı, deneklerin onur, hak ve çıkarları korunmalıdır.
   2. CETAD üyesi, ancak deneklere araştırıcıların profesyonel niteliklerinin ve araştırma boyunca bilimsel, etik ve yasal sorumluluklarının bildirildiği araştırmalar yapabilir.
   3. CETAD üyesi, yalnızca yasalara uygun ve deneklerin gönüllü, bilgilendirilmiş onamı alınmış araştırmalara katılabilir.
  6. Medya, sosyal medya ve diğer digital ortamlardaki etik kurallar
   1. CETAD üyesi, basın, sosyal medya ve diğer digital ortamlarda paylaşım yapacaksa, kişinin bilme hakkına saygılı bir tutumla doğru ve nitelikli bilgileri vermelidir.
   2. CETAD üyesi, değerlendirmesini yapmadığı danışan/hasta ile ilgili hiçbir kitle iletişim aracında tanı ya da yorumda bulunmamalıdır.
   3. CETAD üyesi, halk eğitimi amacı ile medya ya da sosyal medyada katıldığı programlarda, soru soran kişilere onların değerlendirilmesi anlamına gelebilecek sorular sormaktan kaçınmalı, tanı koymamalı, yorum yapmamalı ve bireysel önerilerde bulunmamalıdır.
   4. CETAD üyesi, geçmişte ya da halen terapisini yürüttüğü kişilerin kitle iletişim araçlarında programa katılmasını ya da demeç vermesini önermemeli, kitle iletişim aracı görevlisi ile danışanı/hastası arasında aracı olmamalıdır.
   5. CETAD üyesi, çalıştığı klinik ortamında danışanının/hastasının kim olduğunun açıkça görülmesine yol açacak araçlarla görüntü alınmasına ya da bu kişilerle sesli, görüntülü ya da yazılı bir kitle iletişim aracında yayınlanmak amacıyla konuşma yapılmasına aracı olmamalı, izin vermemelidir.
   6. CETAD üyesi, bireysel sosyal ağ hesaplarından danışanı/hastası ile sosyal ağ arkadaşlığı kurmaktan kaçınmalıdır. Bu amaçla sosyal ağ hesaplarının mahremiyet ayarlarını etkin hale getirmelidir.
   7. CETAD üyesi, danışan/hasta bilgilerini sosyal medyada kesinlikle paylaşmamalıdır.
   8. CETAD üyesi, terapi uygulamalarına kesinlikle ticari bir görünüm vermemelidir. Bu alanda reklam ya da muhataplarını özendirmek, rağbeti artırmak, talep yaratmak amacıyla tanıtım adı altında örtülü reklam yapmamalıdır. Reklama yönelik her türlü faaliyetin etik sınırların dışında olacağını bilmelidir.
   9. CETAD üyesi, çevrimiçi uygulamalarla danışan/hasta görüşmeleri sırasında da tüm etik ilkelere titizlikle uyması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Ayrıca çevrimiçi uygulamalarla görüşme sırasında mahremiyetin sağlanması ve gizliliğin korunması için gerekli önlemleri almalıdır.