Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Dernek
 • Onur Kurulu Yönetmeliği
 • Onur Kurulu Yönetmeliği

  

  CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (CETAD) KOĞUŞTURMA - SORUŞTURMA - YARGILAMA USULLERİ VE ONUR KURULU'NUN ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ İÇ YÖNETMELİK

  BÖLÜM I:

  GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

  Madde l- Bu İç Yönetmelik

  a) Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Onur Kurulu ve Yönetim Kurulunun, üyeleri arasında etik ilke ve mesleki kuralların uygulanıp uygulanmadığını izlemede, kurallara uyulmadığı zaman soruşturma ve yargılamada nasıl çalışacağını düzenlemek, verilecek cezayı göstermek ve dernek organlarınca uygulanacak yöntemleri belirlemek.

  b) Derneğe üyelik koşullarını taşıyan ama üye olmayan, cinsel tedaviler alanında çalışan ruh sağlığı profesyonelleri ile diğer sağlık çalışanlarının, bilimsel ya da mesleki kurallara ve yöntemlere, etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edildiğinde veya dernek üyesi olup da hakkında dernekçe yargılanması dışında ayrıca kişinin bağlı bulunduğu meslek örgütü tarafından da yargılanması gerektiği kanısına varılan kişilerle ilgili olarak ilgili meslek örgütü nezdinde girişimde bulunulması durumunda, Dernek Organları'nın izleyeceği yöntemi tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

  KAPSAM

  Madde 2- Bu İç Yönetmeliğin Kapsamı:

  a) Yasa ve Tüzüklerde ve meslek dalının özelliklerini kapsayan kurallarında belirtilmiş olan ya da bu yasa ve tüzüklerde ayrıntılı yer almayan ya da hiç belirtilmeyen, cinsel sorunların değerlendirilmesi, araştırılması veya tedavileri konusunda çalışan profesyonellerin kendi aralarındaki veya hastayla ilişkilerindeki tutumları ile hasta haklarıyla ilgili mesleki etik ilkelere ve kurallara uyulup uyulmadığının izlenmesi, soruşturulması ve söz konusu kişinin dernek tüzüğü gereği cezalandırılması ya da cezalandırılmaması konusu.

  b) Kişinin bağlı olduğu meslek örgütünce istendiği zaman yapılması gereken soruşturmayı yürütecek dernek üyelerinin belirlenerek ilgili meslek örgütüne önerilmesi veya ilgili meslek örgütüne kişi hakkında işlem yapılması için girişimde bulunulmasının yolları bu iç yönetmelikçe düzenlenmiştir.

  c) Dernek üyeleri hakkında bağlı bulundukları kamu kuruluşunca soruşturma açılmış ya da açılmamış olması; ya da aynı konuda herhangi bir hukuk ya da ceza davası açılmış olması, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bu iç yönetmeliğin uygulanmasına engel değildir.

  Bölüm II: SUÇLAR VE CEZALARI

  CEZALAR

  Madde 3- Disipline ya da etik kurallara uymama nedeniyle Onur Kurulu'nun verebileceği cezalar şunlardır:

  a) Uyarı: Maddi veya manevî kalıcı bir zarara yol açmadan, kasıt olmaksızın, dikkatsizlik ya da ihmal sonucu etik kurallara uymama ya da derneğin çalışmalarını aksatıcı davranışlar söz konusu olduğunda dernek üyesine daha düzenli tutum ve davranışlar içinde bulunmasının, dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesidir.

  b) Kınama: Etik kurallara uyma ya da dernekle ilgili görevleri konusunda dikkatsizlik ya da ihmalde ısrar bu konularda kurallara uymamayı bir alışkanlık haline getirme veya kurallara kasten uymama durumlarında dernek üyesine, bu davranışlarının kınandığının yazıyla bildirilmesidir. Farklı suçlardan iki kez uyarı cezası verilen kişi üçüncü kez ayrı cezayı gerektiren bir eylemde bulunursa ya da uyarı cezası gerektiren aynı suçu ikinci kez işlerse bu davranışı alışkanlık haline getirdiğine hüküm olunarak kınama cezası verilir.

  c) Dernek üyeliğinin geçici olarak askıya alınması cezası:

  i) Onur Kurulu'nca CETAD Tüzüğü'nün 7. Maddesi'nin (b) paragrafındaki gerekçelerle gerek görüldüğünde üyeliğin geçici olarak askıya alınması cezası da verilebilir.ii)Ayrıca, farklı suçlardan iki kez kınama cezası verilmiş olduğu halde üçüncü kez yine kınama cezasını gerektiren bir suç işlediği ya da kınama cezasını gerektiren aynı suçu ikinci kez işlediği kesinleşen üyelere de bu ceza uygulanır.
  iii) "Üyeliği askıya alma cezası" bir ay ila altı ay arasında bir sure için verilir.
  iv) Üyeliği askıya alman kişi, bu sure içinde dernek görevlerine alınmaz halen dernek organlarından birinde görevliyse bu görevden alınır, dernek faaliyetleri kendisine bildirilmez bülten gönderilmez kısacası üyelere sağlanan olanaklar kesilir.

  d) Üyelikten çıkarılma:

  i) Onur Kurulu'nca CETAD Tüzüğü'nün 7. Maddesi'nde ifade edilen: üyelikten çıkarılma koşulları gerçekleştiği kanaati oluştuğunda doğrudan doğruya üyelikten çıkarma cezası verilebilir.
  ii) Üyeliği askıya alınma cezası verilmiş üyeler, aynı cezayı gerektiren ikinci bir suç işlediklerinde üyelikten çıkarılmalarına karar verilir.
  iii) Onur Kurulu'nca üyelikten çıkarılma cezası verilenlerin üyelikleri ilk Genel Kurulu'na dek Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır.
  iv)
  Üyelikten çıkarılma öncesi üyeliği askıya alınan kişi, bu süre içinde dernek görevlerine alınmaz, halen dernek organlarından birinde görevliyse bu görevden alınır, dernek faaliyetleri kendisine bildirilmez, kısacası üyelere sağlanan olanaklar kesilir.
  v) Onur Kurulu'nun soruşturma sonucunda vereceği üyelikten çıkarılma cezası karardan sonraki ilk Genel Kurul'da onaylanması sonucu yürürlüğe girer.

  SUÇLAR

  Madde 4- Madde 5, 6, 7 'de sıralanan suçlar dışında kalan, ancak bu iç yönetmeliğin 2. Maddesinde sayılan yasa ve tüzüklerin, CETAD Etik ilkelerinin kapsamında yer alan kurallara uyulmaması durumunda aşağıdaki maddelerde sıralanan suçlara benzetme yoluyla ceza takdir edilir.

  EN AZ UYARI CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR

  Madde 5- Uyarı cezasını gerektiren eylem ya da durumlar şunlardır:

  a) CETAD' ın tüzüğünde belirtilen çalışma ilke ve kuralları aleyhinde tutum ve davranışlarda bulunmak (üyelerin ya da dernek organlarında görev alan kişilerin dernekle ilgili olmayan çalışmaları aleyhindeki tutum ve davranışlar bu kapsamda ele alınmaz).
  b) CETAD' ın veya organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak.
  c) CETAD veya dernek organlarına seçilmiş ya da görevlendirilmiş ve görevi kabul etmediğini bildirmemiş ya da istifa etmemiş olduğu halde görevini yerine getirmemek.
  d) Bu yönetmeliğin ikinci maddesinde söz edilen yasa ya da tüzüklerin verdiği görevleri yapmamak ya da kurallara uymamak.
  e) CETAD Etik ilkelerine aykırı davranmak.

  EN AZ KINAMA CEZASI GEREKTİREN SUÇLAR

  Madde 6- Kınama cezasını gerektiren eylem ya da durumlar şunlardır:

  a) Her türlü yazılı basın, radyo ve televizyon başta olmak üzere basın ve yayın organlarında reklam amacına yönelik olarak haksız rekabete neden olan ya da içeriği bilimsel veya mesleki açıdan doğru ya da geçerli olmayan yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak, bu içerikteki programlara katılmak ya da program yapmak veya ortağı olduğu kuruluş ya da şirketin reklamını yapmak yahut böyle bir kuruluş ya da şirket aracılığıyla kendisinin reklamının yapılmasını sağlamak.
  b) Muayene ettiği izlediği ya da tedavi ettiği hastanın adını bu maddenin (a) paragrafında anılan yayınlar yoluyla kamuoyuna duyurmak veya kamuoyunca tanınan kişilerin, haklarında yayımlanan haberlere ya da edinmiş olduğu özel bilgilere dayanarak yorumunu yapmak.
  c) Uzman olmadığı konularda herhangi bir şekilde kendini uzmanmış gibi tanıtarak tedavi yapmak.
  d) Uyarılara karşın dernek ödentilerini ertesi yılın sonuna dek ödememekte ısrarlı olmak.
  e) Dernek yönetimine ya da organlarına seçilmiş olan üyelerin görev yapmasını engellemek.
  f) Genel Kurulca onaylanarak kesinleşmiş etik kurallara uymamakta ısrarlı olmak. Etik kurallara uyulmaması için başka dernek üyelerini zorlamak.

  EN AZ DERNEK ÜYELİĞİNİN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMASI CEZASINI GEREKTİREN YA DA ÜYELİKTEN ÇIKARILMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

  Madde 7- Dernek tüzüğünün 7. maddesi (b) paragrafında belirtilenlere ek olarak burada ayrıntıları verilen koşullar eylemin ve sonuçlarının ağırlığına göre üyeliğin geçici olarak askıya alınması ya da üyelikten çıkarılmanın gerekçesi sayılabilir. Aradaki ayrım Genel Kurulu'nca onaylanmak koşuluyla Onur Kurulunun takdirindedir. Dernek üyeliğinin geçici olarak askıya alınması cezasını ya da üyelikten çıkarılma cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:

  a) Mesleğin uygulanması sırasında öğrenilen hastalara ait sırları yasal ya da etik zorunluluk durumları dışında açıklamak.
  b) Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet etnik köken din ve mezhep ahlakı ya da sıyası düşünce kişiliğine ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulamalar yapmak.
  c) Maddi ya da başkaca çıkar için gerçeklere uymayan rapor veya belge vermek.
  d) Bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemlerle tanı ve tedavi uygulaması yapmak insanlar üzerinde bilimsel kurallara uymayan araştırmalar yapmak bu uygulamaları yapan kişilere yazılı ya da sözlü destek vermek, hasta göndermek (Bilimsellikle ilgili değerlendirmeler için uluslararası kurallar sözleşmeler. Dünya Sağlık Örgütünün, Dünya Psikiyatri Birliği'nin ilgili bildirileri ve kuralları ölçü alınır.)
  e) Uyarılma ya da kınama cezalan verilmesine karşın etik ilkelere uymamakta ya da başka meslektaşlarını uymamaya zorlamakta ısrarlı olmak.
  f) Hasta ile cinsel yakınlık ya da ilişki kurmak.

  CEZANIN KESİNLEŞMESİ

  Madde 8- Onur Kurulu'nca verilen cezaların kesinleşmesi şu şekilde gerçekleşir.

  a) Cezaya ilişkin Onur Kurulu kararı Yönetim Kurulu'na gönderilir. Yönetim Kurulu Onur Kurulu kararını daha ileri bir inceleme isteğiyle ve gerekçelerini bildirerek Onur Kurulu'na geri gönderebilir ya da onaylar. Üyelikten çıkarılma dışındaki cezalar, Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Karar, gerekçesiyle birlikte bu yönetmeliğin 25. maddesi hükümlerine göre üyeye bildirilir.
  b) CETAD Tüzüğü'nün 7. Maddesi uyarınca üyelikten çıkarılma cezası verilenlerin üyelikleri ilk Genel Kuruluna dek askıya alınır. Üyelikten çıkarılma önerisiyle üyeliğin askıya alınması kararı gerekçesiyle birlikte bu yönetmeliğin 25. maddesi hükümlerine göre üyeye bildirilir. Üyelikten çıkarılma Genel Kurulu kararıyla kesinleşir. Ceza kesinleştiğinde sonuç yine aynı yolla üyeye bildirilir.

  SUÇ DUYURUSU VE İLANI

  Madde 9- Bu yönetmelikte öngörülen suçlar nedeniyle verilen cezalar kesinleştiği takdirde yapılacak olanlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Ceza kesinleştiğinde, sonuç 15 (on beş) gün içinde ceza verilen kişiye usulüne göre (Bu yönetmeliği 24. Maddesi) bildirilir.
  b) Cezaya temel oluşturan eylem ayrıca kişinin bağlı bulunduğu meslek örgütünce de suç oluşturuyorsa Yönetim Kurulu'nca ilgili meslek örgütüne suç duyurusunda bulunulması zorunludur.
  c)Yönetim Kurulu kesinleşen cezayı ve gerekçesini kişinin bağlı olduğu meslek örgütüne bildirir.
  d) Kesinleşen her türlü ceza gerekçeleriyle birlikte CETAD web sitesinde yayımlanır.
  e) Soruşturmanın ya da koğuşturmanın herhangi bir aşamasında ya da Onur Kurulu'nun verdiği ceza Yönetim Kurulu'nca onaylandıktan sonra ve hatta üyelikten çıkarılma cezası gereği Genel Kurulu'nda tartışılmadan önceki üyeliğin askıya alınması döneminde kişinin dernek üyeliğinden istifa etmesi durumunda da soruşturma ve koğuşturma sonucu CETAD web sitesinde sadece üyelere özgü bölümde yayınlanır. Bu durumda kişinin hangi aşamada dernek üyeliğinden istifa ettiği belirtilerek kişinin istifa dilekçesi de yayımlanır.

  Madde 10- Yukarda sayılan ve ceza verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden cezalar verilir. Cezaların verilmesinde Onur Kurulu geniş takdir hakkını kullanmakta serbesttir.

  Madde 11- Cinsel sorunlar ve tedavileri alanında çalıştığı halde dernek üyesi olmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunda Yönetim Kurulu gerekli görürse Onur Kurulunun da görüşünü alarak bilgi ve kanıtları, kendi kanaat raporuyla birlikte kişinin bağlı olduğu meslek örgütüne göndererek suç duyurusunda bulunur.

  Bölüm III: KOĞUŞTURMA YA DA SORUŞTURMA AÇILMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ

  BİR MESLEK ÖRGÜTÜNDEN BÎLİRKİŞİ YA DA SORUŞTURMACI İSTENDİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

  Madde 12- Cinsel sorunlar ve tedavileri alanında çalışan bir kişi hakkında bağlı bulunduğu meslek örgütünce soruşturma açılması ve derneğimizden bilirkişi veya soruşturmacı görevlendirilmesi ya da adının önerilmesi istendiğinde görevlendirilecek ya da adı önerilecek kişiler Onur Kurulu'nun önerisiyle Yönetim Kurulu'nca atanır. Görevlendirilecek ya da adı önerilecek kişilerin dernek üyesi olması zorunludur.

  SORUŞTURMA

  Madde 13- Soruşturmanın Başlaması;

  a) Herhangi bir resmi ya da özel kurum, dernek üyesi olan bir kişi hakkında Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunduğunda soruşturma süreci başlatılır. Yönetim Kurulu'na yapılan bildirim yeterince kanıtla desteklenmemişse kanıt desteğiyle birlikte gönderilmesi gerekçesiyle geri çevrilebilir.
  b) Dernek üyesi olmasa da böyle bir eylemden zarar gören veya zarar görmese bile haberdar olan herhangi bir kişinin ya da bir dernek üyesinin yazılı başvurusu ile yapılan bildirim Yönetim Kurulu'nca ele alınarak soruşturma başlatılabilir.
  c) Yakınma ya da bildirimde bulunan kişi yazılı başvuruda bulunamayacak durumdaysa Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin bulunduğu bir ortamda iddia bütün ayrıntılarıyla tutanağa geçirilir ve iddia eden kişi ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır.
  d) Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu'nun üyelerinden birinin soruşturma Önerisiyle de konu Yönetim Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanarak bir kişi hakkında soruşturma açılabilir.
  e) Yönetim Kurulu bir dernek üyesi hakkında soruşturma açılması veya dernek üyesi olmayan ancak cinsel sorunlar ve tedavileri alanında çalışan bir kişi hakkında kişinin bağlı olduğu meslek örgütüne suç duyurusunda bulunma önerisini kendiliğinden ele alabilir.
  f) Yönetim Kurulu soruşturma dosyalarını Onur Kurulu'na göndermeden geri çeviremez. Ancak Onur Kurulu'nu boşuna meşgul etmemek amacıyla soruşturma için toplanan kanıtların tamamlanabilmesi için dosyayı geri gönderebilir. Kanıtlar tamamlandığında soruşturma başvurusu Onur Kurulu'na gönderilir.
  g) Onur Kurulu da kendiliğinden soruşturma kararı alabilir. Onur Kurulu böyle bir karar aldığında durumu Yönetim Kurulu'na bildirir ve Yönetim Kurulu kararıyla soruşturma açılır.
  h) Kanıtların toplanması ya da yetersiz görüldüğünde tamamlanması Yönetim Kurulu'nun ve bu kurulun görevlendireceği soruşturmacı ya da soruşturmacıların sorumluluğundadır. Soruşturmacı ya da soruşturmacıların görevlerini yaptıkları sırada yeterli kanıt toplamadıkları taraflı davrandıkları ya da soruşturmacı olmaları için bir engel olduğu halde bunu bildirmedikleri saptandığında haklarında soruşturma açılır.
  i) İster yazılı başvuruda, ister sözlü başvuru üzerine tutulan tutanakta isterse derneğin soruşturma açılmasına kendiliğinden karar vermeye yetkili organlarınca alınan kararlarda; iddia eden kişinin açık kimlik bilgileri imzası açık adresi ya da dernek organının adı; hakkında bildirimde ya da yakınmada bulunulan kişinin kimliği biliniyorsa adresi; bildirim ya da yakınma konusu olan maddi olayların ne olduğu ve zamanı bildirim yapılan tarih ve varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Bildirim ya da yakınmada bulunan kişinin kimliği açık adresi ve imzası bulunmayan başvurular dikkate alınmaz.
  j) Bildirim ya da yakınmada bulunan kişinin kimliği zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Soruşturma yetkili dernek organlarından birince açılmışsa gizliliğe gerek yoktur.

  SORUŞTURMADA ZAMAN AŞIMI

  Madde 14- Bu yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, maddelerinde belirtilen suçların işlenmesinden sonraki 5 (beş) yıl içinde soruşturmaya başlanmamışsa bu suçlar için yargılama işlemi yapılamaz. Söz konusu eylem Ayrıca Türk Ceza Yasası'na göre bir suç da oluşturuyorsa ve bu suç için yasanın koyduğu zaman aşımı süresi daha uzunsa yasadaki zaman aşımı suresi uygulanır.

  SORUŞTURMA AÇILMASI

  Madde 15- Yönetim Kurulu suç bildirimi ya da yakınmanın ulaşmasından sonraki ilk toplantısında bildirim ya da yakınmayı soruşturulacak önemde görmezse "Koğuşturma açılmasına ver olmadığına" ilişkin kararını ve gerekçesini yakınan ya da bildirimde bulunan kişiye bildirir. Başvurusu için "Koğuşturma açılmasına yer olmadığı" yönünde karar verilen kişinin Yönetim Kurulu'na başvuru hakkı saklıdır.Yönetim Kurulu ya da Onur Kurulu kararı için soruşturma açılması zorunludur. Başvuru soruşturulması gereken önemde görülürse bu iki yoldan biri izlenir:

  a) 7 (yedi) gün içinde durum şikayetçi kişiye bildirilir ve yazıyı aldığı günden sonraki 30 (otuz) gün içinde açıklamasını varsa kanıtlarını bildirmesi istenir. Bu sure geçmişse yanıt beklenmeden, zamanında gelmişse açıklama ve karşıt kanıtlar incelenerek dosyanın Yönetim Kurulu'na gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilir.
  b) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda dernek üyelerinden birini ya da birkaçını soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı atanırken 24 maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) paragraflarındaki kurallara göre davranılır. Soruşturmacı bu kararın bir Örneğini suçlamada bulunulan kişiye göstermek zorundadır. Soruşturmacı atanan kişi; tanık bilirkişi ya da yargıçların görev reddini gerektiren nedenlerle görevi kabul etmeyebilir.
  c) Yakınmacı kişi Yönetim Kurulu üyelerinden biriyse konuyla ilgili toplantılara ya da soruşturmacı atanmasının yapılacağı toplantıya katılamaz. Ancak Yönetim Kurulu üyesi yakınmacı değil de bildirimci ise Yönetim Kurulu toplantısına katılmasında bir sakınca yoktur.

  SORUŞTURMANIN YAPILIŞ BİÇİMİ

  Madde 16-

  a) Soruşturmacı hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak bildirir. Soruşturulan kişinin 30 (otuz) gün içinde yazılı savunmasını vermesini ister, Bu sure içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma haklarından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.
  b) Soruşturmacı kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kurumların bilgisine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına da başvurabilir.
  c) Soruşturmacının bu amaçla yapacağı tüm yazışmalar "Gizli" kaydıyla yapılır. Soruşturmacı her türlü ifade ve benzeri tutanağı kendisi yazabileceği gibi, Yönetim Kurulu'nca görevlendirilmiş yeminli bir sekretere de yazdırabilir.
  d) Soruşturmacı suçlanan kişinin savunmasının alınmasından veya bunun için öngörülen sürenin dolmasından sonraki 20 (yirmi) gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.
  e) Zorunlu durumlarda soruşturma suresi Yönetim Kurulu kararıyla ve bir kereye özgü olmak üzere en çok 90 güne dek uzatılabilir. Bu sure içinde soruşturma dosyasını tamamlamayan soruşturmacılar hakkında Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatılır.
  f) Gerekli ifadeleri ve belgeleri toparlayan soruşturmacı, bir "fezleke" düzenler. Fezlekede suçlama konusu olay veya olaylar ile, lehte ve aleyhteki tüm belge ve ifadeler tartışılır. Soruşturmacı fezlekenin sonuç bölümüne kişinin kusurlu olup olmadığı ve verilmesini uygun gördüğü ceza konusunda kendi kişisel yargısını da ekler. Ancak bu yargı Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nu bağlamaz.
  g) Yönetim Kurulu soruşturma raporunda eksiklik görürse, eksikliği uzatmasız 20 (yirmi) gün içinde tamamlatır, Tamamlanmış olan dosya, Yönetim Kurulu'na sunulmasından sonraki 7 (yedi) gün içinde koğuşturmaya ver olup olmadığı karara bağlanır.

  h) Soruşturmacının ilk inceleme sırasında yapacağı tüm harcamalar belgeyle kanıtlanmak koşuluyla Yönetim Kurulu bütçesinden ödenir. Gerektiğinde avans da verilebilir. Soruşturmacıya çalışmasıyla orantılı bir ücret Yönetim Kurulu'nca takdir edilir.

  KOĞUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

  Madde 17- Yönetim Kurulu'nda, dosya ve rapor incelenerek,

  a) Bildirim veya yakınmada bulunan kişi hakkında koğuşturma açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığı saptandığı taktirde. "Koğuşturma açılmasına yer olmadığı"na gerekçeli olarak karar verilir Bu kararda bildirimde ya da yakınmada bulunanın adı ve adresi, hakkında yakınma ya da bildirim bulunan üyenin kimliği üzerine atılı eylem, inceleme ve kanıtlar belirtilir.
  b) Soruşturma isteği resmi bir makamdan ya da özel bir kuruluştan gelmişse ilgili makama karar resmi yazıyla bildirilir. Hakkında yakınmada bulunulan kişiye ve varsa yakınmacıya bildirilir.
  c) Yakınmacıya bildirim bu yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilen kurallara göre yapılır. Resmi kurumlara, cumhuriyet savcılığına verilen yazının bir örneği tarih ve alan görevlinin ad ve soyadı yazılarak imzalatılır. Bildirim parçaları ve tutulmuşsa tutanak dosyada saklanır.

  İTİRAZLAR

  Madde 18- Şube Yönetim Kurulu'nun soruşturmanın ya da koğuşturmanın açılması gerektiğine ya da kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, ilgililer bildirim gününden sonraki 10 (on) gün içinde itiraz edebilirler.
   

  a) İtiraz dilekçesi Yönetim Kurulu'na gönderilmek üzere Şube Yönetim Kurulu'na verilir. Şube Yönetim Kurulu soruşturma dosyasını itiraz dilekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu'na gönderir. Dosyanın gidiş dönüş ücreti itiraz edenden alınır.
  b) Yönetim Kurulu soruşturma dosyasını inceledikten sonra eksiklik nedeniyle tamamlamak üzere geri gönderebilir ya da dosyanın incelenmesi soruşturmanın ya da itirazların karara bağlanması için Onur Kurulu'na gönderir.
  c) Onur Kurulu itirazı geçerli görürse, Yönetim Kurulu'nun "Koğuşturmaya ver olmadığına" ilişkin kararını kaldırır. Bu durumda Yönetim Kurulu soruşturmayı sürdürüp tamamlayarak soruşturma dosyasını Onur Kurulu'na sunmak zorundadır.
  d) Onur Kurulu'nun verdiği cezaya ya da "ceza verilmesine yer olmadığına" ilişkin kararına karşı ilgili kişiler, gerekçelerini belirterek kararın düzeltilmesi isteğiyle yemden Onur Kurulu'na başvurabilir. Onur Kurulu aynı kararda ısrar ederse kararın düzeltilmesi ya da kaldırılması isteğiyle idari yargıya başvurulabilir.

  Bölüm IV:

  ONUR KURULU'NUN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMALARI ONUR KURULU'NUN GÖREV BÖLÜMÜ

  Madde 19- Onur Kurulu seçildikten sonraki ilk ay içinde asıl ve yedek üyeler birlikte toplanarak asıl üyeler arasından bir Başkan seçer.
  a) Toplantıya Başkan, başkanlık eder.
  b) Toplantı yeter sayısı 4 (dört)tür. Kabul edilebilir özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler, 1. Yedekten başlamak üzere, sırayla çağrılarak toplantı yeter sayısı tamamlanır. Bu gibi durumlarda toplantıya çağrılan yedek üyelerin sayısı, asıl üyelerin sayısından fazla olamaz.

  ONUR KURULU ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ

  Madde 20- Kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi Onur Kurulu tarafından sağlanır. Onur Kurulu kendisine sunulan dosyayı inceledikten sonra Onur Kurulu asıl ya da yedek üyelerinden birini raportör olarak seçer. Raportör dosyayı inceledikten sonra suçlanan kişinin ya da vekilinin yazılı ya da sözlü savunmasını alır. Kovuşturulan kişi savunma istemi yazısı kendisine ulaştıktan sonraki 15 (on beş) gün içinde savunmasını vermemişse bu hakkından vazgeçmiş savılır. Raportör üye dosyanın incelenmesini ve işlemlerini toplantı gününden önce tamamlamak zorundadır.

  ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI

  Madde 21- Onur Kurulu'nun Görevleri.

  a) Hakkında koğuşturma açılmasına karar verilmiş meslek mensupları hakkında inceleme yaparak kişi suçlu bulunmuşsa ve
  i) Kişi dernek üyesiyse dernek cezaları vermek ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararına varmak
  ii) Kişi dernek üyesi değilse Türk Tabipleri Birliği'ne, söz konusu kişinin bağlı olduğu meslek kuruluşuna ya da durum gerektiriyorsa Cumhuriyet Başsavcılığına durumu bildirmek üzere dosyayı Yönetim Kurulu'na göndermek

  b) Yönetim Kurulu'nun hakkında soruşturma ya da koğuşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna vardığı ama ilgili kişinin karara itiraz ettiği durumlarda kişi hakkında koğuşturma yapılıp yapılmamasına karar vermek


  Madde 22- Onur Kurulu'nun Toplantıları

  a) Onur Kurulu seçildikleri Genel Kurulu'ndan sonraki ilk toplantısına veya Onur Kurulu'nca toplantı tarihi ve saati belirlenmemişse ya da kurulun kendi kendine toplanamadığı durumlarda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Geçerli bir özür nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantıdan en az üç gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerlerine yedek üyeler toplantıya çağrılır. Onur Kurulu yaptığı toplantıda bir sonraki toplantının gününü ve saatini belirlemişse Yönetim Kurulu'nun çağrısı gerekmez. Onur Kurulu toplantıları gündemli olarak yapılır. Gündem toplantı çağrısını yapan kurulca (Yönetim Kurulu ya da Onur Kurulu) belirlenir.
  b) Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra, konunun görüşülmesine geçilir. Onur Kurulu gerek görürse soruşturmacı ve ilgilileri de dinler. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında, oylamaya geçilir. Karar salt çoğunluk ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır eşitlik durumuna Başkanın oyu İKİ OY sayılır.
  c) Onur Kurulu bu yönetmelikteki cezalardan, kişinin eylemine uyan birini sıra gözetmeden verebilir.
  d) Karar ilgili yasa, tüzük yönetmelik ya da etik kural belirtilerek ve gerekçeyi kapsayacak biçimde kaleme alınıp imzalanır. Karara karşı olanlar karşı olma nedenlerini belirten bir yazıyı karara eklemek zorundadır.
  e) Onur Kurulu savunmanın yapılmasından ya da savunma suresinin geçmesinden sonraki 1 (bir) ay içinde ve her ne olursa olsun kendisine sunumundan sonraki 3 (üç) ay içinde dosyayı karara bağlamak zorundadır.

  YÖNETİM YA DA ONUR KURULU ÜYELERİNİN KURULA KATILAMAYACAĞI DURUMLAR

  Madde 23- Yönetim Kurulu ya da Onur Kurulu üyeleri aşağıdaki durumlarda ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamazlar. Bu durumda Yönetim Kurulları söz konusu üye dışında çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantısına o üyenin yerine yedek üyeler çağrılır, Soruşturmacı tanık, yakınmacı ya da suçlanan olarak toplantıya çağrılması durumunda yalnızca ifadesine başvurulduğu sırada toplantıya alınır, kurul üyesi olarak sayılmaz ve hiç bir şekilde oy kullanamaz.

  a) Yakınmacı bildirimde bulunan ya da suçlanan kişi olarak görüşülen konuyla doğrudan ilgili olması
  b) Görüşülen konudaki ilgilinin annesi, babası veya çocuğu olması. Ana-baba bir ya da ana bir veya baba bir kardeşi olması. Amca, dayı, hala, teyze, yeğen ya da kuzen olması.
  c) Görüşülen konudaki ilgilinin evlatlığı ya da evlat edindiği kişi olması.
  d) Görüşülen konudaki ilgiliyle evlilik son bulmuş olsun ya da olmasın karı-koca olması ya da bunların birinci derecede akrabası olması.
  e) Görüşülen konudaki ilgilinin yönetsel ya da sicil yönünden üstü ya da astı olması.
  f) Görüşülen konuyla ya da kişiyle bağlantılı ya da ekonomik ilişki içinde olmak.
  g) Görüşülen konuda soruşturmacı ya da tanık olmak.

  Bölüm V:

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  KAYITLARIN TUTULMASI

  Madde 24-

  a) Onur Kurulu'nun vereceği kararlar önceden sayfaları numaralanmış ve noterlikçe onaylanmış olan karar defterine yazılır.
  b) Kararlar her yıla özgü olarak numara sırası verilerek yazılır. Onur Kurulu karar defteri Dernek Merkezi'nde saklanır.
  c) Her Olağan Genel Kurul öncesinde Onur Kurulu o dönem için verdiği bütün kararların gerekçe özetlerini ve vardıkları sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunar Onur Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul Toplantısında okunur ve Ayrıca "üyelikten çıkarılma" kararları Genel Kurul'da tartışılır ve çoğunlukça onaylanmakla kesinleşir.
  d) Olağan Genel Kurulu'nda yeni seçilen Onur Kurulu karar defterini teslim alır. YAZIŞMA ŞEKLİ Madde 25- Kişi ve kurumlarla yazışmalar iadeli taahhütlü, noter kanalıyla ya da imza karşılığı elden verilerek yapılır. Noter belgesi iadeli taahhütlü posta belgesi ya da imzalı belge dosyada saklanır. Başka konularda 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümlerine göre davranılır.

  KARARIN UYGULANMASI

  Madde 26-

  a) Onur Kurulu aleyhine, kararın kişiye bildiriminden sonraki 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığı Onur Kurulu'na gönderilmek üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na verilir.
  b) Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalardan uyarma, kınama ve dernek üyeliğinin geçici olarak askıya alınması cezaları kesinleşir ve hemen uygulanır yani kişiye bildirilir ve CETAD web sitesinde yayınlanır.
  c) Aleyhinde itiraz olmasa bile üyelikten çıkarılma cezası kişiye bildirilir. CETAD web sitesinde yayımlanır. Ancak ilk Genel Kurul'a dek kişinin dernek üyeliği bu sure için askıya alınır.
  d) Suresi ne olursa olsun üyeliği askıya alınan üyenin Dernek Organları'ndaki görevi düşer.

  SİCİL DOSYASINA İŞLEME

  Madde 27- Üyeye verilen ceza sicil dosyasına işlenir. Aynı konuyla ilgili yinelenmemesi koşuluyla uyarma ve kınanma cezaları 2 (iki) yıl sonunda silinir. Başka konularda yeni cezalar verilmesi halinde son alınan cezadan sonraki 2 (iki) yıl geçerlidir. Aynı sucun yinelenmesi halinde ikinci cezadan sonra 4 (dört) yıl geçmeden ceza silinmez.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 28- Bu yönetmelik onaylandığı 22 Şubat 2006 tarihli Genel Kurulu'ndan sonra CETAD web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 29- Bu yönetmelik CETAD tarafından yürütülür.